K o m u n i k a t  Zarządu ACI Polska z dnia 30 kwietnia 2013r.

Niniejszym przekazujemy nowy regulamin Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR, który opiera się na uzgodnieniach zespołu ds. rynku międzybankowego przy Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego  oraz uwzględnia zalecenia EBA/ESMA dla stawek referencyjnych(załącznik na końcu tekstu). Tekst regulaminu został  opracowany przy współpracy grupy roboczej przy ACI POLSKA, a także  dwóch kancelarii prawnych. Nowy Regulamin  został także zaakceptowany przez Komisję Nadzoru Finansowego, oraz banki kwotujące stawki referencyjne WIBID i WIBOR.  Regulaminu został również pozytywnie zaopiniowany przez Narodowy Bank Polski.

 

Należy podkreślić, że zaproponowano i zaakceptowano zmiany Regulaminu, które nie będą miały, żadnego wpływu na poziomom stawki  referencyjnej, bowiem jedynie doprecyzowano i przeredagowano  niektóre zapisy oraz zwiększono obowiązki zarówno Uczestników Fixingu, Organizatora, jak i Agenta Kalkulacyjnego. Zachowano ciągłość podstawowych zasad na jakich kalkulowane są stawki referencyjne. Nie zmienia się liczba tenorów, obowiązek posiadania limitów na innych Uczestników Fixingu, obowiązek kwotowania i zawierania transakcji. Stawki WIBID i WIBOR będą cały czas stawkami transakcyjnymi, a więc przez 15 minut po godzinie 11-tej banki Uczestnicy Fixingu będą mieli obowiązek kwotowania i zawierania transakcji po stawkach  nie gorszych  niż zgłoszone do Fixingu. Organizatorem pozostaje Stowarzyszenie ACI Polska, a agentem kalkulacyjnym Thomson Reuters.


Zmienia się sposób kwalifikacji banków do panelu. Kryterium Dealera Rynku Pieniężnego nie będzie brane pod uwagę ponieważ zgodnie ze zmianami ogłoszonymi przez Narodowy Bank Polski od tej pory to uczestnictwo w Fixingu jest jednym z koniecznych warunków posiadania statusu DRP

 

Dobór banków do panelu odbywać się będzie teraz dwustopniowo. Banki mające udział w aktywach sektora bankowego powyżej jednego procenta, banki zrzeszające banki spółdzielcze, oraz oddziały banków zagranicznych i instytucji kredytowych badane będą pod kątem aktywności na rynku pieniężnym oraz poziomu kapitałów w relacji do aktywów ważonych ryzykiem ( CORE TIER 1). Tak dobrana próba nadal gwarantuje udział w Fixingu wyłącznie banków typu „PRIME”.

 

Poza wyżej wymienionymi zmianami, główna zmiana to wprowadzenie Rady WIBOR. Nadrzędnym celem Rady będzie dbanie o jakość i wiarygodność stawek referencyjnych WIBID/WIBOR.  Rada niezależnie od Organizatora będzie nadzorować proces kalkulacji stawki oraz będzie dbać o przestrzeganie Regulaminu. Rada WIBOR składać się będzie z 8 osób  - wskazanych przez 6 instytucji: KNF, GPW, ZBP, MF, KDPW_CCP oraz ACI Polska.  Rada WIBOR publikować będzie  komunikaty ze swoich posiedzeń, dzięki temu wzmocniona będzie transparentność całego procesu.

 

Zgodnie z zapisami w obowiązującym Regulaminie nowy dokument będzie obowiązywał od 1 lipca 2013 roku.

arrow Pobierz regulamin w pliku PDF

footer