Rekomendacja nr 01/05 Polskiego Stowarzyszenie Dealerów Bankowych

Dotyczy: transakcji Overnight Index Swap (OIS) opartych na indeksie POLONIA luty 2005.

Rekomendacja nr 2/98 Polskiego Stowarzyszenia Dealerów Bankowych

Dotyczy: zasad kwotowania transakcji typu swap walutowy i walutowych transakcji terminowych w relacji waluta obca/PLN na polskim rynku walutowym.

Rekomendacja nr 1/98 Polskiego Stowarzyszenia Dealerów Bankowych
Dotyczy: zasad obliczania odsetek w transakcjach depozytowo-lokacyjnych zawieranych na rynku międzybankowym.

Rekomendacja nr 2/97 Komisji ds. Profesjonalizmu Forex Polska
Dotyczy: zasad kontaktowania się dealerów ze środkami masowego przekazu.

Rekomendacja nr 1/97 Komisji ds. Profesjonalizmu Forex Polska
Dotyczy: zasad udzielania informacji nt. interwencji NBP na rynku walutowym.

Zarząd Stowarzyszenia Dealerów Bankowych ACI Polska zaleca również stosowanie standardów wypracowanych przez Związek Banków Polskich.
Rekomendacje ZBP


Rekomendacja ZBP dotycząca zawierania transakcji REPO i Buy/Sell Bank na polskim rynku finansowym

https://zbp.pl/public/repozytorium/dla_bankow/rady_i_komitety/Standaryzacja_instrumentow_finansowych/REKOMENDACJA_REPO_2016_-_final.pdf

footer