Publikacje

KRZYWA RENTOWNOŚCI

 

Krzywa rentowności jest to graficzne odzwierciedlenie zależności pomiędzy poziomem stóp procentowych instrumentów finansowych o takiej samej jakości kredytowej a ich terminami zapadalności. Najczęściej tworzy się krzywą rentowności obligacji Skarbu Państwa, o czym decyduje to, że obligacje te charakteryzują się bardzo niskim ryzykiem kredytowym oraz że rynek obligacji jest rynkiem płynnym.

undefined

Czytaj więcej...

REGULACJE RYNKOWE

Program i plany G20 − tematy dyskusji

Czytaj więcej...

ACI UK Dealing Simulation

ACI UK Dealing Simulation w Londynie

Czytaj więcej...

Następstwa kryzysu. Jakich regulacji oczekuje rynek?


Jaki będzie rynek w przyszłości? Co należy uczynić, aby nie powtórzył się kryzys finansowy w obecnej skali i skutkach dla gospodarki? Jaki charakter mają mieć nowe regulacje rynkowe? Czy mają one mieć globalny zasięg i uniwersalny charakter, a w jakim stopniu powinny uwzględniać specyfikę segmentów rynku, regionalnych i krajowych doświadczeń oraz tradycji utrwalonych w praktyce rynkowej? Czy można pogodzić ze sobą amerykańskie czy brytyjskie tradycje wolnego rynku z wymogami większej dyscypliny rynkowej i bardziej rygorystycznego nadzoru finansowego stosowanymi w krajach Unii Europejskiej? I wreszcie, jakie zmiany w międzynarodowych instytucjach finansowych są potrzebne, aby mogły one podołać nowym zadaniom?

Czytaj więcej...